1. <small id="bo1na"><dd id="bo1na"><address id="bo1na"></address></dd></small><nav id="bo1na"><listing id="bo1na"></listing></nav>
   2. <nav id="bo1na"></nav>
    <nav id="bo1na"></nav>

    S?n ph?m x?p h?ng hàng ??u

    1.000,00?US$ - 35.000,00?US$/B?
    1 B?(Min. Order)

    Why Choose Us
    Taizhou Huangyan Yuno Mould CO.,LTD always focuses on its innovation and development. After ten years effort, It has steadily developed into a modern enterprise specialized in manufacturing various specification of PET Preform / bottle cap mould. Taizhou Hoàng Nham Yuno Khuôn CO., LTD n?m ? trong Hoàng Nham, các ?ông b? bi?n phía thành ph? c?a T?nh Chi?t Giang, mà t? hào có nh? các th? tr?n c?a khuôn. V?i thu?n ti?n giao thông v?n t?i, nó ?ã ???c m?t công nghi?p và th??ng m?i th??ng m?i thu th?p ??t.
    Yuno luôn luôn t?p trung vào c?a nó ??i m?i và phát tri?n. Sau M??i n?m n? l?c, nó ?ã phát tri?n ??u ??n và bi?n thành m?t Chuyên Nghi?p V?T NUÔI phôi khuôn Nhà cung c?p, tuy?n tính/quay t? ??ng Máy th?i, V?T NUÔI tiêm máy và m?t lo?t các máy c?ng nh? khách hàng n??c ngoài l?i khen ng?i.
    ???c trang b? v?i công ngh? tiên ti?n, chúng tôi có th? s?n xu?t nhi?u lo?i khuôn m?u, mà liên quan ??n y t?, hóa ch?t, th?c ph?m, ánh sáng, thi?t b?, ô tô, ?? ch?i, và nhi?u ngành công nghi?p khác. V?i s? t?ng tr??ng c?a các công ty., chúng tôi c?ng hi?n ?? t?o ra m?t tinh ch? s?n ph?m, sounding th??ng hi?u, hình ?nh t?t và cung c?p d?ch v? t?t h?n cho khách hàng. trong khi ?ó, trong 2013 chúng tôi thi?t l?p các R & D d? án, nh?m m?c ?ích ?? chuyên ngành trong s?n xu?t V?T NUÔI phôi n?m m?c, th?i khuôn, bao bì th?c ph?m, v?t li?u xây d?ng khuôn m?u và vv.
    Yuno m?t các khoa h?c và công ngh? nh? các ti?n thân, m?t các ch?t l??ng là trung tâm, m?t ?áp ?ng các khách hàng c?n ph?i nh? các m?c tiêu.
    Chúng tôi chân thành chào ?ón t?t c? các khách hàng trong và ngoài n??c ??n th?m chúng tôi và ?àm phán kinh doanh và nhìn v? phía tr??c ?? mu?n h?p tác v?i b?n cho r?c r? trong t??ng lai